Tillbakablick: Teaterkritik, fysiska rum & digitalisering

Videoinstallationen Mirror Palace of Democracy

De senaste åren har teatern utvecklat relationen med Uppsala universitets studenter, fakultet och forskare i frågor som rör medier och demokrati. Bara under 2018 har samarbetet bestått av alltifrån obligatoriska kursmoment på institutionen för litteraturvetenskap till ett nytt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt med institutionen för informatik och media. Här berättar vi mer…  

Digitaliseringens betydelse i samhället rör många ämnen som diskuteras flitigt i offentliga och mediala sammanhang.

För teaterns del är frågorna lika mycket i fokus som i samhället i övrigt. Samtidigt är teaterns fysiska form central – föreställningen händer här och nu och ett levande möte med publiken är centralt för upplevelsen. Tradition, spetskompetens och erfarenhet utgör samtidigt fundamentet i en modern, framåtblickande scenkonstinstitution. Vägledande för Uppsala stadsteaters perspektiv på digitalisering har under året handlat om både tradition och innovation. Utveckling i skärningspunkten mellan det fysiska och det digitala rummet.

Här berättar vi om några av de möten som genomförts under året tillsammans med institutioner på Uppsala universitet allt med utgångspunkt i digitaliseringens betydelse i samhället.

  • Runda bordet-samtal
  • Projektarbeten
  • Studenter recenserar
  • Innovation och forskning
abonnemang, teater, publik

Uppsala stadsteater. Foto: Patrik Lundin.

Runda-bordet-samtal

#1: Digitalisering & demokratisering

Inför 2018, hölls ett arbetsmöte på teatern som på många sätt blev vägledande för året. Mötet handlade om betydelsen att ge plats för fler röster på teatern såväl som i samhället. Med i mötet fanns förutom representanter från ledningsgruppen, kommunikations- och produktionsavdelningen, även Hanna Svensson, producent/utredare och Axel Andersson, redaktör/ansvarig utgivare för Kritiklabbet, universitetslektor Göran Svensson och professor Nico Carpentier från Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media, VD/Teaterchef Petra Brylander, mediestrateg/författare Brit Stakston och Filip Lindberg, redaktör för tidskriften Tydningen. I centrum stod tre frågor: Vad kan du göra? Vad kan vi göra? Vad kan teatern göra?

Teaterns betydelse betonades ur flera perspektiv. Teatern som demokratisk spelyta. Teatern som mötesplats. Teatern som forum för djuplodade reflekterande samtal. En plats som ger plats för fler röster. Teaterns roll och plats som en motvikt till ett snabbt, medialt samhälle, som kan föra inte bara samtal i fråga om de aktuella föreställningarna, men som också kan dra paralleller och reflektioner till företeelser och tendenser i den tid vi lever i.

Uppsala stadsteater har länge arbetat inkluderande för att lyfta fler röster, och upplevdes i mötet som en plats med mycket att ge till det kringliggande samhället.

Repetition av Karl-Bertil Jonssons julafton på stora scenen. Familjen Karl-Bertil Jonsson äter julmiddag. Mycket smink och färglada kostymer

Bild ifrån föreställningen »Karl-Bertil Jonssons julafton«. Foto: Micke Sandström.

#2: Kritik & pedagogik

Ett annat exempel på engagerande samtal var det slutna samtal på teatern som lärare bjöds in till i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningslära. Samtalet genomfördes som del av ett pågående projekt mellan Uppsala universitet och University of Berkley-California med utgångspunkt i det skrivna ordets betydelse för lärare och elever.

Teaterns vd och teaterchef Petra Brylander deltog  för att spegla hur en teater arbetar med konstnärlig frihet, och bjöd in mediestrategen och författaren Brit Stakston samt förstelärare Johan Schultz för att komplettera samtalet. Det 40-tal lärare som deltog dröjde kvar länge på teatern och konstaterade att det finns goda grunder för fortsatta samtal.

Universitetslektor Linn Areskoug som initierade samtalet, undervisar under våren på Lärarprogrammet kurs Mångfald och lärande och kommer tillbaka till teatern i januari 2019  då med elever ifrån denna kurs för att direkt efter en av föreställningarna av Karl-Bertil Jonssons julafton, moderera ett samtal med studenterna. Samtalet kommer att handla om normer, traditioner, kulturarv, teater och lärande och gästas av regissören till Karl-Bertil Jonssons julafton, Jonas Österberg Nilsson, och Uppsala stadsteaters dramaturg Marie Persson Hedenius.

Projektarbeten

Vårens samtalsserie: Samtid!

Här bjuder jag in journalister, musiker, debattörer och forskare som på olika sätt kan belysa demokratibegreppet, som kan lyfta makt, politik och ledarskap utifrån olika föreställningar i omvärlden såväl som dela perspektiv på scenkonstens, kulturens och teaterns roll i samhället. Petra Brylander, VD/Teaterchef

Våren 2018 tog VD/Teaterchef Petra Brylander initiativ till samtalsserien Samtid! och bjöd in samtalsgäster och musiker för att väcka frågor och ämnen i samhällsdebatten också här med fokus kring digitalisering och mediesamhälle i relation till demokratifrågor. Evin Ismail, Lawen Mohtadi och Ola Larsmo gästade samtalen och efter samtalen spelade musiker ur Franska Trion, Elisabeth Wernesjö & Pontus Eklund och Löst folk.

Evin Ismail, som var först ut i teaterns samtalsserie, studerar sedan 2013 IS aktiviteter i sociala medier och är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Ola Larsmo, författare och litteraturkritiker, tidigare ordförande i Svenska PEN, och Lawen Mohtadi, journalist, författare och regissör, följde i serien därefter.

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Samtalsserien följdes samtidigt under våren av studenter från kursen Medie- och kommunikationsvetenskap B vid Uppsala universitet. Under ledning av Göran Svensson och Ylva Ekström, hade studenterna i uppgift att »fördjupa kunskapen om sambandet mellan fysiska möten och dagens mediesamhälle, och särskilt studera publikmötet utifrån ett demokrati- och medieperspektiv«. Studenterna tog också fram olika medieproduktioner i form av en trailer (se ovan), affischbilder och sk ‘Card News’ eller KIT-filmer för Samtid!

Föreställningen »Viktigt«

Ytterligare en grupp studenter ifrån samma kurs följde Uppsala stadsteaters ungdomsensemble inför deras premiär av teaterproduktionen VIKTIGT. Även denna föreställning handlade om samtida frågor, inte minst med hänsyn till årets riksdagsval när unga väljare var rekordfå. Studenterna producerade även här en rad filmer med korta interaktiva möten med fler ungdomar som alla fick svara på frågan: Vad är viktigt för dig? Se några exempel på studenternas filmer här:

Film #viktigt2018 Jag tycker att det är viktigt att få bidra. 

Film #viktigt2018 Jag tycker att det är viktigt att alla har samma rättigheter och skyldigheter.

Film #viktigt2018 Jag vill ha fred på jorden.

Ungdomsensemblen 2017/2018.

Ungdomsensemblen 2017/2018. Foto: Micke Sandström.

Studenter recenserar

Sedan hösten 2015 erbjuder Uppsala stadsteater studenter från Uppsala universitet möjlighet att recensera teaterns pjäser. Hittills har studenter från läkarprogrammet, företagsekonomiska institutionen, psykologprogrammet, institutionen för informatik och media, litteraturvetenskapliga institutionen och kulturentreprenörsprogrammet gästat teatern som recensenter.

Under åren som gått har Studenter recenserar också utvecklats till att bli en del av några kurser inom Litteraturvetenskapliga institutionen, Lärarprogrammet och Musikvetenskapliga institutionen.

Det är fortsatt av stor betydelse att dagspress och fler tidningar, bloggare, podcasts med flera skriver om teaterns program och föreställningar. Men digitala mediers snabbhet ger åtskilligt fler röster konkurrenskraft. Tillskottet av unga skribenter, genom Studenter recenserar, kompletterar det mediala genomslaget. De lärare och forskare som tillsammans med studenter haft kontakt med teatern genom Studenter recenserar, speglar både intresse och behov av att ge studenter möjligheten att interagera med och engageras i det kringliggande samhället parallellt med studierna.

Studenter recenserar… Scener ur ett äktenskap

De olika versionerna av karaktärerna kliver in och ut i de olika scenerna, turas om med repliker, ibland gestaltar de samma saker samtidigt. Pjäsen kan på så sätt sägas betona hur det samspel vi ser mellan karaktärerna inte bör ses som specifikt för en generation utan som något som fortsätter att reproduceras.

För Johan verkar åtminstone ett inre objekt, i vars position han ständigt placerar Marianne, mycket hotfullt. Minsta hävdelse av hans egna känslomässiga behov verkar riskera att sätta relationen på spel, eftersom han så aktivt försöker distansera sig från sina känslor med ironi, avledanden och intellektualisering. – Viktor Mauritz

Studenter recenserar… Kung Lear

I uppsättningen på Uppsala stadsteater möter vi en vackert avskalad, mystisk Kung Lear. På scenen möts vi av två lastpallar översvämmade av sedlar och en stor alligator. Pengarna, eller makten och förmögenheten, och den hårda attityd och maktkänsla som vi fortsätter mata med pengar. Allt ackompanjerad av Leonard Cohens dova, känslofulla stämma gör att uppsättningen tar med en i en storm av känslor och tankar och underliggande meningar i den avskalade dialogen. Till en början inte helt lätt att ta till sig, men om man låter sig svepas med dras man snabbt med i kungens stormiga sinne. Kristina Kardell

tre olika kärlekspar skrattar tillsammans två och två

Scener ur ett äktenskap. Foto: Pontus Eklund.

Innovation och forskning

Respublika! videoinstallation om representation och demokrati

Två av teaterns skådespelare, Åsa Forsblad Morisse och Emil Brulin medverkade i en interaktiv digital installation under kulturfestivalen Respublika! på Cypern i december 2017- januari 2018.

Installationen Mirror Palace of Democracy skapades av Professor Nico Carpentier, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. Här är en film som visar hur installationen såg ut på plats under festivalen på Cypern.

https://vimeo.com/249194905

Videoinstallationen bygger på idén med spegelhus, en vanligt förekommande attraktion i nöjesparker. Spegelhus som labyrinter fyllda av olika speglar. Själva tanken bakom de olika speglarna ses i sig själv som ett demokratiprojekt, menar upphovspersonerna bakom Mirror Palace of Democracy. Spegelhuset placerar besökarna i en labyrint som inte skapats av dem själva, utan kräver en medverkan av besökaren för att fungera. Speglarna visar inte bara besökarna, utan formar var för sig och tillsammans olika representationer, och denna representation är tillsammans med alla olika besökare också kollektiv och föränderlig. För att lyfta blicken på det demokratiska samhället, består verket också av fem röster som talar utifrån fem ideologiska perspektiv: solidaritet, liberalism, militarism, auktoritet och nationalism. Samtidigt som rösterna talar och hävdar sin rätt, blandas de och bildar en kollektiv, både motsägelsefull och representativ, ljudmatta av röster som omsluter besökarna i spegelhuset. Sammantaget visar installationen att demokrati ger plats för, och är grundad i, representation. Tolkningar och motsättningar i en demokrati, både syns av representeras av besökarna själva.

Förutom Åsa Forsblad Morisse och Emil Brulin, medverkade Vaia Doudaki, Gary Gumpert och Annika Waern i Mirror Palace of Democracy. Videoinstallationen producerades av Nico Carpentier och Siddarth Chadha.

Videoinstallationen Mirror Palace of Democracy

Mirror Palace of Democracy. Foto: Nico Carpentier.

Vinnovaprojekt för forskning om fysiska rum och digitalisering

Under våren 2018 fick Uppsala stadsteater frågan om att delta i ett av Uppsala universitets forskningsprojekt. Ett projekt som med beviljade medel nu samlar forskare från flera institutioner, däribland institutionen för informatik och media, för att undersöka sambanden mellan digitalisering och fysiska rum.

När vi fick frågan om att arbeta med vår tids digitala utveckling tillsammans med forskare från Uppsala universitet kändes det på en gång spännande och självklart. Petra Brylander, vd/teaterchef

Forskningsprojektet ”Att leda digital transformation av fysiska rum” beviljades stöd ifrån Sverige innovationsmyndighet Vinnova. Förutom ett tvärvetenskapligt forskningsfokus ingår tre verksamheter som tillsammans speglar vitt skilda skeden av digital transformation: Svenska Kyrkan, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Uppsala stadsteater.

Projektet, som är tvåårigt, drivs av forskare från olika discipliner inom Uppsala universitet: Darek Haftor och Claes Thoren från informationssystem, Ylva Ekström och Therese Monstad från medie- och kommunikationsvetenskap samt Johan Jansson från Kulturgeografiska institutionen.

Målet är att utveckla en nyanserad förståelse för hur man kan arbeta parallellt med digitala och fysiska möten. Vinnovas utlysning av projektmedel ingår i temat Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga och syftar till en ökad innovationsförmåga i organisationer inom privat, offentlig eller ideell sektor.

För mer info om projektet, läs Uppsala universitetets nyhet om forskningsprojektet.


Uppsala stadsteater har under år 2018 haft möjlighet att engagera och engageras i flera samtal om digitaliseringens betydelse i samhället. Skärningspunkten mellan betydelsen av det fysiska och det digitala rummet är fortsatt central. Teaterns föreställningar händer här och nu. Det levande mötet med publiken är en del av teaterupplevelsen. Tradition, spetskompetens och erfarenhet utgör samtidigt fundamentet i en modern, framåtblickande scenkonstinstitution. Genom samarbeten, genom filmer, samtal och skrivande, förlänger vi upplevelsen och ger utrymme för reflektion och mer dialog.

Läs också krönikan i Scenkonstguiden, Klick – eller konsten att låta sig översköljas, med reflektioner kring Uppsala stadsteaters engagemang i mediesamhället, skriven av Elisabeth Wennerström, kommunikatör, med ansvar för PR kommunikation och presskontakter för Uppsala stadsteater.

 

Fler tillbakablickar på 2018

Obligatoriska kursmoment och möjligheter att recensera föreställningar, och ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med stöd av Vinnova… De senaste åren har teatern utvecklat relationen med Uppsala universitet i frågor som rör medier och demokrati.

Biljettsläpp vinter/vår

Äventyret väntar – biljetterna är släppta!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close